Internet

Návrh smlouvy o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací nebo připojení k veřejné komunikační síti podle §63 odst. 1 zákona o veřejných komunikacích

Tento dokument je předsmluvní informací a zároveň je návrhem smlouvy, který jako budoucí uživatel  akceptujete, pokud budete užívat uvedené služby specifikované v bodě 2. tohoto návrhu smlouvy

  1. Identifikace stran smlouvy

 Poskytovatel: Jan Jelínek – JHP Computers, IČO: 63591499, Mlýnská 304, 547 01, Náchod

a

Uživatel:

Ve smlouvě vás budeme označovat jako uživatele takto:

  1. a) pokud jste podnikající právnickou osobou, pak obchodní firmou nebo názvem, sídlem, popřípadě sídlem organizační složky na území České republiky, a identifikačním číslem, bylo-li přiděleno, dále jménem, popřípadě jmény, příjmením a bydlištěm osoby oprávněné jednat jménem této právnické osoby,
  2. b) pokud jste podnikající fyzickou osobou, jménem, popřípadě jmény, a příjmením, popřípadě obchodní firmou, bydlištěm, místem podnikání a identifikačním číslem, bylo-li přiděleno,
  3. c) pokud jste nepodnikající osobou, jménem, popřípadě jmény, a příjmením, bydlištěm, datem narození nebo rodným číslem fyzické osoby, bylo-li přiděleno, nebo názvem a sídlem, popřípadě sídlem organizační složky na území České republiky, popřípadě identifikačním číslem právnické osoby.

 

  1. Popis služby

Služba bude poskytována na základě smlouvy o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací.

Předmětem smlouvy jsou služby elektronických komunikací, a to:

 

poskytování internetu a přenosy dat.

 

Poskytování příslušné služby počíná dnem zahájení služby.

Poskytovatel provede instalaci zaváděné služby dle dohodnutého termínu poté, co jej zákazník vyrozumí o tom, že je místo zákazníka připraveno na připojení služby.

Instalace zahrnuje konfiguraci, instalaci, testování a předání služby, během provozních hodin poskytovatele.

Služba je poskytována nepřetržitě, 24 hodin denně, 365 dní v roce.

Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. Smlouva může být vypovězena kteroukoliv ze stran bez udání důvodů s výpovědní lhůtou jednoho měsíce. Výpovědní lhůta běží od prvního dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé straně.

Pokud poskytovatel nebude moci zajistit sjednané služby, a to prokazatelně z důvodů poruchy na své straně, po více jak 7 kalendářních dnech se poměrně sníží cena těchto služeb. Uvedený výpadek služeb se počítá od okamžiku, kdy jej uživatel prokazatelně nahlásil poskytovateli.

Kontaktním místem pro uživatele služby je v provozních hodinách provozovna poskytovatele na adrese:  Jan Jelínek – JHP Computers, Mlýnská 304, 547 01, Náchod nebo zveřejněná telefonní čísla na webových stránkách poskytovatele.

Na kontaktní místo nebo telefonní čísla poskytovatele se zákazník obrací v případě hlášení poruch, tedy při přerušení poskytování služby poskytovatele, zhoršení její kvality nebo z jiných důvodů např. reklamace.

 

  1. Reklamace

Uživatel může reklamovat částky účtované za službu nebo vadné poskytování služby poskytovatele.

Reklamaci proti výši vyúčtování je zákazník povinen podat písemně do jednoho měsíce od doručení příslušného vyúčtování ceny za poskytnutou službu poskytovatele, přičemž podání reklamace nemá odkladný účinek pro řádné zaplacení vyúčtování.

Reklamace budou vyřizovány ve lhůtách do 30 kalendářních dnů.

Při odstraňování poruchy je uživatel povinen poskytnout poskytovateli veškerou potřebnou součinnost, kterou je poskytovatel oprávněn podle okolností poruchy vyžadovat. V případě neposkytnutí takové součinnosti není poskytovatel odpovědný za včasné vyřízení reklamace a obnovení poskytování služby poskytovatele.

Poskytovatel bude zákazníka informovat o obnovení služby. Uživatel neprodleně zkontroluje funkčnost služby a potvrdí její funkčnost.

V případě, že bude reklamace shledána oprávněnou, bude uživateli na vyžádání poměrně zkrácena již zaplacená cena účtovaná za vadně poskytnutou službu poskytovatele.

Poskytovatel má právo uživateli vyúčtovat náklady spojené s vyřizováním reklamace týkající se poruchy v poskytování služby, pokud se zjistí, že porucha nastala v důsledku porušení této smlouvy uživatelem,  popřípadě že nenastala vůbec.

 

3.Ceny služeb a jejich vyúčtování:

Ceny za Služby jsou předmětem cenového ujednání. Další případné poplatky a ceny budou stanoveny dohodou stran a jmenovitě a odděleně uvedeny v příslušném vyúčtování. Vyúčtování je prováděno dle ujednání měsíčně nebo čtvrtletně.

Ceník a/nebo cenové ujednání jsou součástí smlouvy.

Datum uskutečnění zdanitelného plnění nastává v souladu se zákonem číslo 588/1992 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění a je uveden vždy na příslušném daňovém dokladu. Ceny za poskytnuté služby budou poskytovatelem zákazníkovi vyúčtovány včetně DPH. Zákazník je povinen řádně hradit cenu za poskytnuté služby na základě daňového dokladu (faktury) poskytovatele ve výši stanovené smlouvou a ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře nebo sjednané smlouvou.

Poskytovatel je oprávněn vyúčtovat zákazníkovi úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení.

Poskytovatel si vyhrazuje právo jednostranně provádět změny ve smlouvě, a to v parametrech a rozsahu služeb a cen za poskytování služeb uvedených v ceníku nebo cenovém ujednání, je však povinen takovou změnu zákazníkovi oznámit zveřejněním na webových stránkách poskytovatele alespoň 14 kalendářních dní předem. V případě, že zákazník nebude s novými parametry služeb souhlasit, může smlouvu s poskytovatelem vypovědět. Za služby poskytnuté ve výpovědní lhůtě uhradí účastník ceny podle stávajícího ceníku nebo cenového ujednání účinného před jeho změnou.

Stejným způsobem bude poskytovatel zveřejňovat informace o omezeních ke službám a aplikacím, omezení týkající se užívání koncových zařízení.

 

V případě, že poskytovatel poskytne zákazníkovi v rámci služby technické zařízení poskytovatele je uživatel povinen po ukončení smlouvy toto zařízení vrátit.

 

  1. Řešení sporů:

Všechny spory mezi stranami vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s ní budou strany řešit především vzájemnou dohodou bez zbytečných průtahů.

Jestliže se nepodaří spor vyřešit jednáním do 30 dnů, bude záležitost vyřešena Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR v Praze podle řádu tohoto soudu. Rozhodovat budou tři (3) rozhodci ustanovení v souladu s řádem soudu. Rozhodčí řízení se povede v českém jazyce, ve kterém bude rovněž vyhotoven rozhodčí nález. Takový rozhodčí nález bude konečný, pro strany závazný a vykonatelný příslušným soudem.

 

  1. Ochrana osobních dat:

Poskytovatel je oprávněn shromažďovat osobní údaje a informace o uživateli, které jsou nutné pro evidenci, vedení účtů, správu služby, ochranu před zneužitím služby, pro účely provozování sítě. Tyto údaje je poskytovatel oprávněn užívat a povinen spravovat v souladu s právními předpisy České republiky.

Poskytovatel považuje osobní data zákazníka za důvěrná a neposkytne je bez souhlasu třetím stranám.

 

Jan Jelínek – JHP Computers